Type alias ThemeName

ThemeName: string

Theme Name

Generated using TypeDoc